Charakterystyka instytucji doradcy restrukturyzacyjnego, część 2.

Doradca restrukturyzacyjny jako neutralny ekspert
Nie jest właściwym twierdzenie, iż doradca restrukturyzacyjny powinien chronić przede wszystkim interesu dłużnika. Jako niezależny ekspert jego rolą jest czuwanie nad właściwym przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego i wszechstronna ochrona zarówno interesów wierzycieli, jak i dłużnika. Co więcej, doradca restrukturyzacyjny w roli zarządcy lub nadzorcy sądowego ma obowiązek składać sędziemu-komisarzowi stosowne, comiesięczne raporty przedstawiające sytuację ekonomiczną dłużnika i stan środków pieniężnych, jego przepływy pieniężne oraz postęp w opracowywaniu planu restrukturyzacyjnego lub jego realizacji. Doradca restrukturyzacyjny winien również udzielać informacji na temat statusu postepowania sądowi i uczestnikom postępowania. Wedle aktualnych przepisów dopuszczona jest elastyczna forma komunikacji: komunikowanie się między doradcą restrukturyzacyjnym a sędzią-komisarzem może przebiegać nie tylko poprzez kontakty pisemne, ale też bezpośrednie, mailowe i telefoniczne.


Doradca restrukturyzacyjny jest odpowiedzialny za szkody, które spowodował w związku ze sposobem wykonywania przez siebie zadań wchodzących w jego kompetencje. Dlatego istnieje ustawowy obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.
Trzeba jednak pamiętać, że doradca restrukturyzacyjny ponosi tylko ograniczoną odpowiedzialność w kwestii weryfikacji przekazywanych przez dłużnika informacji. To dłużnik jest obciążony odpowiedzialnością za przekazywanie fałszywych informacji, chociaż doradca restrukturyzacyjny powinien zweryfikować uzasadnienie wątpliwe w kwestii prawdziwości informacje.


Kontrola doradcy restrukturyzacyjnego jest sprawowana przez uczestników postępowania restrukturyzacyjnego oraz sędziego-komisarz. Ci pierwsi mogą wybrać lub zmienić doradcę restrukturyzacyjnego, kompetencje sędziego-komisarza są szersze i należy do nich udzielenie upomnienia oraz nałożenie grzywny w kwocie tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych. Grzywna jest środkiem stosowanym w wypadku rażących uchybień w pracy doradcy restrukturyzacyjnego lub braku poprawy mimo udzielonego upomnienia. Najmocniejszym środkiem, którym dysponuje sędzia-komisarz w stosunku do doradcy restrukturyzacyjnego, jest zawieszenie lub odwołanie z funkcji.
Doradca restrukturyzacyjny to bardzo ważna instytucja w właściwie prowadzonym procesie restrukturyzacyjnym. Jak widać, osoba pełniąca taką funkcję musi być do niej należycie – czyli znakomicie – przygotowana i posiadać wielodziedzinową wiedzę umożliwiającą podjęcie właściwych decyzji, także w sytuacjach bardzo skomplikowanych i kryzysowych.

Kategorie: Notariusz,