Podatek od nieruchomości – co powinieneś o nim wiedzieć?

Podatek od nieruchomości to podatek związany z gruntami, nieruchomościami i budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze oraz właściciele. W niektórych przypadkach podatnikiem jest także posiadacz zależny nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz lub jednostki samorządu terytorialnego.


Stawka podatku od nieruchomości jest określana przez uchwałę rady gminy. Jego wysokość nie może przekroczyć górnych granic ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.
Istnieje jednak duża lista sytuacji, w których podatnik lub nieruchomość jest zwolniona od podatku. Nawet w takich wypadkach występuje obowiązek składania informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.


Wymieńmy część sytuacji, w których następuje zwolnienie od podatku od nieruchomości. Zwolnione z podatku od nieruchomości są między innymi grunty i budynki, które zostały wpisane do rejestru zabytków i są odpowiednio utrzymywane oraz konserwowane, zgodnie z literą prawa. Nie podlegają jednak zwolnieniu części takich budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Zwolnione z opodatkowania są również nieruchomości zajęte w związku z prowadzeniem organizacji pożytku publicznego, instytuty badawcze nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali status centrum badawczo-rozwojowego. Zwolnieniu podlegają także budynki gospodarcze, które służą działalnościom leśnej i rybackiej, służą wyłącznie działalności rolniczej lub są zajęte w związku z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Podatku nie zapłacą również działkowcy posiadający na terenie rodzinnych ogródków działkowych budynki, które nie przekraczają norm powierzchni ustalonych w stosownych przepisach (oczywiście budynki te nie mogą służyć działalności gospodarczej).


Rada gminy ma możliwość wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku od nieruchomości. Warto pamiętać, że regulacje dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości obejmujących kościoły i związki wyznaniowe są regulowane przez odrębne przepisy.
Obowiązek podatkowy powstaje na początku miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym nabyto daną nieruchomość lub weszło się w jej posiadanie. Jeśli obowiązek podatkowy jest związany z powstaniem nowej budowli, data jego wystąpienia to 1 stycznia roku kolejnego w stosunku do roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie budynku.
Obowiązek podatkowy wygasa wraz z końcem miesiąca, w którym przestały zachodzić okoliczności powodowały wystąpienie obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości należy wpłacać przelewem bankowym na stosowny rachunek odpowiedniego organu podatkowego lub gotówką w kasie. Osoby fizyczne mają również możliwość uiszczania tej opłaty poprzez inkaso.

Kategorie: Podatki,